Skuteczny proces certyfikacji, na czym polega i kiedy warto go rozpocząć?

Certyfikaty LEED i BREEAM już na dobre zagościły na polskim rynku nieruchomości jako dwa najbardziej popularne systemy i są jednym z kluczowych wymagań dla budynków klasy A, potwierdzającym zmniejszone koszty użytkowania, pozytywny wpływ na zdrowie i komfort użytkowników oraz poszanowania środowiska naturalnego. Owszem, certyfikaty są bardzo podobne do siebie ale różną się procesem i czasem uzyskania. Cechą charakterystyczną zarówno dla procesu certyfikacji LEED i BREEAM jest proces ścisłej współpracy pomiędzy Klientem (inwestorem czy deweloperem), Zespołem Projektowym, Wykonawcą i wykwalifikowanym ekspertem LEED lub BREEAM. Ponieważ proces certyfikacji obejmuje całe spektrum zagadnień, począwszy od lokalizacji obiektu i dostępności usług, skończywszy na szczegółowych parametrach technicznych, dla uzyskania certyfikacji w sposób ekonomiczny i szybki, taka współpraca stanowi kluczowy element podczas pozyskiwania certyfikacji obiektu.

Proces starania o uzyskanie certyfikatu warto rozpocząć jak najwcześniej, tak aby zapewnić uwzględnienie wytycznych i wymogów dla zielonych rozwiązań przy podejmowaniu kluczowych decyzji projektowych.

W pierwszym etapie starań o uzyskanie certyfikatu Konsultant przeprowadza zapoznawcze warsztaty z Klientem i Zespołem Projektowym. Na takim spotkaniu omawiamy i określamy wytyczne techniczne, uwarunkowania, ograniczenia, wymagania dotyczące dokumentacji, potencjalne koszty i korzyści czy wpływ na proces najmu i użytkowania obiektu. Efektem takiego spotkania i szczegółowej analizy jest strategia uzyskania certyfikatu (lub tzw. Pre-assessment / ocena wstępna), który stanowi plan działań dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, zarówno w fazie projektu, jak i w fazie budowy i użytkowania. Olbrzymią rolę odgrywa tu współpraca z doświadczonym doradcą LEED lub BREEAM, który pomoże w doborze optymalnych rozwiązań i uniknięciu zbędnych kosztów na późniejszych etapach.

Na podstawie ustaleń i wytycznych z fazy strategii podczas trwania procesu projektowego i kolejnych faz projektu w trakcie spotkań z Klientem i zespołem projektowym sprawdzamy i wdrażamy szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych wytycznych LEED lub BREEAM. Na tym etapie przeprowadzamy również szereg analiz eksperckich, np. w zakresie efektywności energetycznej, kosztu cyklu życia obiektu, wspomagających proces projektowy i dających dodatkowe dane do podjęcia przez Klienta najbardziej korzystnych ekonomicznie i ekologicznie decyzji projektowych.

Po opracowaniu projektu zgodnie z wymogami wybranego systemu oraz przygotowaniu dokumentacji dla jednostki certyfikującej projekt może wystąpić o ocenę ‘Design stage’, w trakcie której jednostka certyfikująca sprawdza jakość i kompletność dokumentacji. Jest to krok opcjonalny natomiast warto go wykonać, ponieważ pozwala na potwierdzenie standardu inwestycji już na etapie projektu i wczesnym etapie komercjalizacji budynku. Warto zauważyć, że w systemie LEED for Core and Shell możliwe jest również uzyskanie tzw. Precertyfikatu, który bazuje na uproszczonej procedurze składania dokumentacji i pozwala na weryfikację już na wczesnym etapie inwestycji, nie zwalania jednak ze sprawdzenia dokumentacji przez jednostkę certyfikującą w dalszych fazach.

Następnie ocenie podlega etap budowy i tu również niezbędna jestsła współpraca Inwestora, Wykonawcy i specjalisty LEED lub BREEAM. Na tym etapie sprawdzeniu podlegają między innymi pochodzenie i parametry wykorzystanych materiałów, wpływ budowy na środowisko czy sposób organizacji placu budowy. Efektem tego procesu jest dokumentacja potwierdzająca wdrożenie wymogów LEED lub BREEAM, która następnie podlega ocenie „Construction Stage” (w systemie LEED) lub Post-Construction Stage (w systemie BREEAM), na podstawie której przyznawany jest certyfikat. Ten etap jest kluczowy dla pokazania wytrzymanych standardów niezbędnych dla uzyskania certyfikatu LEEB lub BREEAM oraz strategii ustalonej z Konsultantem.

Po pomyślnym zakończeniu przeprowadzania weryfikacji dokumentacji fazy budowy obiekt otrzymuje certyfikat LEED albo BREEAM, potwierdzający korzyści ekonomiczne i ekologiczne z zastosowanych zielonych rozwiązań.

Jerzy Wójcik,
Irena Konoplina

The Green360° blog has been created to provide educational content and aid the development of the industry of certified sustainable construction. Green360° is the publishing part of JW+A.

Green360° will contain practical information and studies relating to LEED and BREEAM certification and facts from the commercial real estate market.

We support and promote responsible use of our planet’s resources.

We are looking forward to doing business with you!

How can we help you?

Contact us at a JW+A office or submit your enquiry using the online form.

Chcesz się z nami skontaktować?