Audyt pierwszym krokiem do obniżenia rachunków za energię

Podczas fazy projektowania budynku duży nacisk inwestycyjny kładziony jest na efektywność poszczególnych systemów HVAC. Często wykonywane są analizy mające pomóc w zoptymalizowaniu parametrów danych systemów co ma pozwolić na redukcję zużycia energii w przyszłości. Inwestor często ponosi wysokie koszty związane z samym zakupem wysokiej klasy urządzeń.

Po zaprojektowaniu i zainstalowaniu systemów odbywają się rozruchy i odbiory potwierdzające prawidłowość zainstalowania systemów. Programowany jest system BMS. Bardzo często jest to ostatni moment, w którym analizuje się prawidłowość funkcjonowania systemów zużywających energię.

W rezultacie otrzymujemy budynek, który często jest efektywny energetycznie tylko na papierze. Nie przekłada się to jednak na rachunki związane z zużyciem samej energii, które często odbiegają od zakładanych wartości zużyć obliczonych w ramach projektowych analiz, czy symulacji. Wydaje się więc, iż cel nie został zrealizowany i powiększone nakłady inwestycyjne poszły na marne.

Sytuacja taka może być związana z wadliwą pracą systemów. Często okazuje się, że poszczególne komponenty nie pracują wcale, bądź ich praca przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. W starszych budynkach częstym problemem są także nieszczelności przegród, ubytki, bądź niewystarczająca izolacja, czy bardzo niska sprawność urządzeń. W nowszych budynkach częściej spotykane są problemy związane z nieprawidłowym sterowaniem systemami, bądź zbyt zachowawcze parametry nastaw.

Nadrzędnym celem zarządców budynku, czy operatorów BMS jest zapewnienie komfortu pracy jego użytkowników. Często jednak zaniedbywane jest zużycie energii, które wiąże się często z przewymiarowanymi nastawami, czy przesadzonymi harmonogramami. Ustawienia te nie poprawiają komfortu użytkowników a przyczyniają się do znacznego zużycia energii w obiekcie.

Dodatkowym komponentem wpływającym na koszt związany ze zużyciem energii jest odpowiedni dobór taryfy, czy mocy zamówionej. Wpływ na koszt ma także jakość energii elektrycznej i koszty związane z energią bierną. Często sama zmiana harmonogramów pracy systemów, czy optymalizacja nastaw daje możliwości oszczędności kilkudziesięciu procent zużywanej energii.

Czym jest audyt?

Audyt energetyczny ma na celu wykazanie potencjalnych nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania budynku, które mogą wpływać na wysokie zużycie energii w obiekcie oraz obniżać jakość środowiska wewnętrznego. W ramach audytu proponowane są rozwiązania mające zminimalizować zużycie energii w obiekcie zapewniając jednocześnie wymogi związane z komfortem termicznym jego użytkowników.

 

Audyt ASHRAE 1,2,3

Audyt wykonywany jest zgodnie dokumentem „Procedures for Commercial Building Energy Audits”, który opisuje procedury wykonania audytów ASHRAE level 1,2,3 w zależności od stopnia dokładności.

Podstawą od której rozpoczynany jest proces to wykonanie wstępnej analizy energetycznej polegającej na zestawieniu historycznego zużycia energii w budynku przez jego poszczególne systemy. Na tej podstawie budynek porównywany jest z innymi budynkami referencyjnymi. Wynik pozwala określić efektywność energetyczną budynku, co pomaga w podjęciu decyzji, czy konieczne są dalsze działania audytowe.

Następnym zakresem jest wykonanie audytu ASHRAE level 1. Jego głównym elementem jest obchód po budynku pozwalający na wykrycie nieprawidłowości związanych z systemami, konstrukcją, oświetleniem, czy sposobem funkcjonowania budynku. Przeprowadzany jest wywiad z zarządcą odnośnie sposobu funkcjonowania obiektu oraz problemach z jakimi budynek się boryka. Na podstawie zebranych danych wykonuje się uproszczoną analizę pozwalającą na określenie potencjalnych nisko kosztowych oraz bez kosztowych działań mogących obniżyć zużycie energii w budynku. Zestawia się również potencjalne rozwiązania inwestycyjne do późniejszych analiz.

Rozszerzeniem tego zakresu jest audyt ASHRAE level II. W jego zakres wchodzą dokładniejsze badania obiektu. Analizowany jest stan i efektywność pracy urządzeń HVAC. Wykonywana jest analiza zużycia oraz poboru energii dla poszczególnych komponentów. Ważnym elementem jest wizytacja pomieszczenia BMS, gdzie badane są harmonogramy prac poszczególnych systemów HVAC. Wynikiem tego audytu są bardziej szczegółowe propozycje zmian wpływające na zużycie energii. Do każdej rekomendacji wykonuje się analizę ekonomiczną uzasadniającą zastosowanie każdej ze zmian. Szacowane są koszty inwestycyjne dla każdej rekomendacji oraz oszczędności. Na podstawie tych danych wyznaczany jest potencjalny czas zwrotu danej inwestycji.

Jeśli ta skala dokładności nie jest satysfakcjonująca wykonywany jest dodatkowo audyt ASHRAE level III. Audyt skupia się głównie na dokładniejszej analizie rekomendacji opisanych w poprzednich zakresach. Jego celem jest wykonanie dokładniejszej analizy ekonomicznej proponowanych rozwiązań. Często w ramach tego zakresu wykonuje się symulacje zużycia energii w budynku badające wpływ proponowanych rozwiązań. Koszty inwestycyjne opiera się na faktycznych wycenach od producentów urządzeń.

Szczegółowy zakres czynności wykonywanych w ramach poszczególnych poziomów audytów jest dobierany indywidualnie w zależności od wynikłych problemów i życzeń klienta. W ramach audytów wykonuje się często pomiary. Zakres, ilość oraz stopień skomplikowania również jest dobierany indywidualnie w zależności od problemów wykrytych w ramach inspekcji budynku. Zakres możliwych pomiarów jest bardzo szeroki. Od prostych pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy za pomocą luxomierza po badania termograficzne budynku przy pomocy kamery termowizyjnej i pomiary elektryczne urządzeń. Obiektem badań są parametry komfortu użytkowników, parametry pracy urządzeń HVAC oraz ich efektywność, parametry przegród, czy oświetlenie. Sam audyt w zależności od potrzeb może być również ukierunkowany na konkretną sekcję. Można wykonać audyt dla całości budynku i pobieżnie przeanalizować każdy system, bądź skupić się na jednej sekcji i wykonać np. audyt BMS, w którym sprawdzone zostanie czy wszystkie jego funkcje działają poprawnie.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r., normy PN-EN 16247 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, został wprowadzony obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw.

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?