Ocena ryzyka powodziowego w procesie certyfikacji BREEAM

Jako że zielone certyfikaty stały się już normą, często analizuje się wiele aspektów związanych z racjonalnym zarządzaniem systemami wodnymi oraz zagospodarowaniem wody deszczowej. Analiza ryzyka powodziowego jest składową certyfikacji BREEAM. Głównym założeniem jest określenie zagrożeń powodzią z różnych źródeł, które nie są uwzględniane w podobnych opracowaniach, przygotowywanych najczęściej na potrzeby inwestycji. Źródła te to przede wszystkim: spływ wody z terenów sąsiednich, spływ wody podczas deszczów nawalnych, wysokie stany wód gruntowych, awaria sieci wodno-kanalizacyjnej. Analiza każdorazowo powinna zostać wykonana przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta, posiadającego doświadczenie w projektowaniu środków ochrony przeciwpowodziowej.

Analiza ryzyka powodziowego

Istotnym jest fakt, że analiza ryzyka powodziowego uwzględnia także prognozowane zmiany klimatu dla danego w kraju w oparciu o krajowe prognozy i przewidywania. Obliczenia służą uzyskaniu rzetelnych informacji o działaniach, jakie są niezbędne do zapewniania odpowiedniego odwodnienia terenu inwestycji i przyjęcia ponadnormatywnych ilości opadów, które dotychczas występowały bardzo rzadko. Dodatkowo, dzięki przeprowadzonej analizie, możliwe jest określenie koniecznych zmian, które w efekcie pozwolą na zoptymalizowanie kosztów inwestycyjnych, np. redukcja ilości wody pobieranej z sieci, czy też podczyszczanie wody deszczowej.  Analiza promuje także stosowanie tzw. zrównoważonych systemów odwadniania (SuDS – Sustainable Drainage system), takich jak zielone dachy, przepuszczalne nawierzchnie na terenie, ponowne wykorzystanie wody deszczowej (np. do spłukiwania toalet). Ocena ryzyka powodziowego często sprowadza się także do określenia praktycznych rekomendacji dla inwestycji, np. poszerzenia odwodnień garażu, możliwości retencji wody na terenie, co w efekcie przeciwdziała zalaniu budynku i wymiernym stratom finansowym. Dzięki temu możliwe jest także wdrożenie na odpowiednio wczesnym etapie rozwiązań, które służą adaptacji budynku do zmian klimatycznych. Przykładem może być zbiornik retencyjny przystosowany do przyjęcia ponadnormatywnej ilości opadów, który dodatkowo uniezależnia funkcjonowanie obiektu od przyszłych braków wody.

Dlaczego i kiedy warto przeprowadzić analizę ryzyka powodziowego?

Powodzie w Polsce są coraz częstszym zjawiskiem, przede wszystkim z uwagi na zmiany klimatu, które powodują coraz częstsze i gwałtowne opady. Doświadczenia te skłaniają inwestorów do poprawy skuteczności gospodarowania wodami opadowymi, a analiza ryzyka powodziowego jest do tego odpowiednim narzędziem. Przeprowadzając ją na wczesnym etapie realizacji inwestycji, możliwe jest wdrożenie środków i działań, które w dłuższej perspektywie przyczynią się do zminimalizowania szkód i strat finansowych, powstałych w wyniku podtopień budynku czy powodzi.

Autor

Karolina_Taranek

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?