Optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w cyklu życia budynku

Zrównoważony rozwój opiera się na trzech głównych filarach: środowisko, społeczeństwo oraz ekonomia. Kiedy myślimy o „zielonych budynkach”, najczęściej podkreślany jest aspekt środowiska, a w powszechnej świadomości budynki „ekologiczne”, „zielone”, „zrównoważone” to takie, które mają specjalne, nowoczesne i prośrodowiskowe rozwiązania.  Jednakże każda inwestycja, a w szczególności budowlana, powinna rozpatrywana być nie tylko pod względem jej wpływu na środowisko oraz ludzi, ale powinna także być ekonomicznie uzasadniona.

Ocena opłacalności rozwiązań technicznych w zielonym budownictwie

Narzędziem pomocnym w uwzględnieniu tego aspektu jest analiza kosztu cyklu życia LCC (Life Cycle Cost). Koszt inwestycji to nie tylko nakłady poniesione na początku, w czasie projektowania, budowy i odbioru budynku. To również, a może nawet przede wszystkim, koszty ponoszone rokrocznie na utrzymanie i eksploatację obiektu. Wydaje się to na pierwszy rzut oka sprawą oczywistą, że nie każde usprawnienie jest opłacalne finansowo. Jednak często ciężko jest porównać podobne systemy bez głębszej analizy długofalowych efektów.

Analiza kosztu cyklu życia jest wtedy pomocnym narzędziem, które może dotyczyć każdego dowolnego produktu, a w szczególności również całego obiektu budowlanego. W analizie kosztu cyklu życia budynku brane są pod uwagę nie tylko koszty inwestycje, ale również szacunkowe koszty utrzymania oraz koszty zużycia wody i energii w okresie użytkowania budynku.

Analiza LCC

Podstawowa analiza ma na celu wyliczenie kosztu w cyklu życia. W ramach analizy możliwe jest jednak również przeanalizowanie różnych wariantów dotyczących wielu elementów budynku.

Optymalizacja kosztów jest istotnym elementem procesu decyzyjnego przy wyborze takich elementów budynku jak:

-elementy konstrukcji zewnętrznej: na przykład elewacja, okna lub dach.

-systemy budynkowe: na przykład źródło ciepła, chłodu lub regulacja.

-wykończenia: na przykład ściany, podłogi lub sufity.

-przestrzeń zewnętrzna: na przykład alternatywne elementy krajobrazu i ogrodzenia.

Rozważanie alternatywnych rozwiązań przy uwzględnieniu ich wpływu na budynek w perspektywie wielu lat jest bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika budynku.

Przykładowo, możliwe jest przeanalizowanie różnych systemów zasilania ciepło w chłód. Mogą to być systemy bardzo podobne, ale o nieco innych parametrach i innej cenie początkowej. Bez analizy LCC trudno podjąć decyzję, które rozwiązanie będzie bardziej opłacalne w perspektywie cyklu życia budynku.

Metodologia

Analiza kosztowa musi być dopasowana do etapu na jakim znajduje się projekt (lub budowa) oraz do indywidualnych wymagań inwestora oraz do możliwości wynikających na przykład z lokalizacji obiektu.

Na początku określane są potrzeby klienta oraz cele. Opracowanie może jedynie przedstawiać koszt w cyklu życia lub być zaawansowaną analizą wielu wariantów rozważanych na etapie projektu. Istotną kwestią jest także to czy analiza ma być przygotowana zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM, czy ma raczej wychodzić poza te ramy i rozważać warianty optymalizacyjne w szerszym zakresie. Konieczne jest dokładne zapoznanie się z dokumentacja budynku oraz poznanie jego możliwości i ograniczeń, a także potrzeb użytkowników.

W przypadku analizy wariantów dotyczących systemów budynkowych wykonywane są optymalizacje przy użyciu modelu energetycznego budynku, który dostarcza  precyzyjnych informacji o zużyciu energii przy pomocy dynamicznej symulacji godzinowej.

Warto pamiętać, że analiza kosztowa w wieloletniej perspektywie jest zawsze szacunkowa. Przykładowo koszty utrzymania budynku mogą być obarczone błędem ze względu na ich zmianę w czasie lub przybliżone dane wejściowe odnośnie ich wysokości.

Analiza może być zatem uproszczona lub rozbudowana i uwzględniać zmienność wartości pieniądza poprzez obliczenie kosztów zdyskontowanych (obliczenie bieżącej wartości netto przyszłych przepływów pieniądza – NPV). W dalszej kolejności możliwe jest obliczenie również zdyskontowanego czas zwrotu nakładów.

Korzyści i efekty

Podstawową korzyścią z przeprowadzenia analizy kosztów cyklu życia jest możliwość wdrożenia najbardziej opłacalnych ekonomicznie rozwiązań oraz lepsze poznanie możliwości budynku.  Koszt cyklu życia budynku uwzględnia nie tylko cenę początkową ale również koszty, które ponoszone są w całym cyklu życia tj. koszty utrzymania budynku, a także jego użytkowania. W perspektywie wieloletniej koszty ponoszone corocznie maja niebagatelny wpływ na całość kosztów w cyklu życia. Budynek jest inwestycją długoterminową, dlatego każde rozwiązanie powinno być poprzedzone analizą jego opłacalności. Również budynki zrównoważone nastawione być powinny na optymalizacje kosztową.

Dodatkową wartością analiz w procesie wielokryterialnej certyfikacji BREEAM jest możliwość uzyskania 4 punktów w kredycie Man 02 Life cycle cost and service life planning, w najnowszej wersji systemu oceny BREEAM International New Construction 2016.

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?