Niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym – cz.1

Niskoemisyjność – czym jest i jaką rolę odgrywa?

Niskoemisyjność jest szeroko rozwiniętym pojęciem. Ogółem zajmuje się redukcją oddziaływania wszelkich czynników szkodliwych na ekosystem.

Niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym obejmuje całe spektrum zagadnień skupiających się wokół kształtowania środowiska, które ograniczają negatywny wpływ konkretnej działalności człowieka na ekosystem. Kładzie nacisk nie tylko na politykę przestrzenną. Poprzez działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska oraz redukcji oddziaływania szkodliwych czynników może stać się czynnikiem warunkującym jakość życia ludzi.

Zaletą niskoemisyjności jest niewątpliwie fakt, iż może dotyczyć zarówno jednego obiektu budowlanego jak i całych założeń urbanistycznych, infrastruktury transportowej, czy obszarów związanych z gospodarowaniem odpadami. Zwraca uwagę na to jak istotne jest zachowanie wartości ekologicznej przy tworzeniu nowych budynków. W jej ramach podejmowane są również kroki mające na celu wykorzystywanie przestrzeni zdegradowanych. Dzięki temu działania sprzyjające niskoemisyjności mogą mieć realny wpływ na mikroklimat i w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości środowiska.

Niskoemisyjność realizowana jest na płaszczyźnie zarówno działań doraźnych jak i procesów długofalowych. Wraz ze wzrostem zainteresowania tym obszarem, zwiększa się liczba krajów stosujących dobre praktyki racjonalnego wykorzystywania dostępnych środków do odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni.

Sytuacja w Polsce

Podobnie jak wszelkie działania związane z budownictwem ekologicznym, niskoemisyjność w Polsce jest stosunkowo nowym zagadnieniem. Mimo tego że świadomość społeczna odnośnie otaczającego nas środowiska wzrasta, nadal jest ona na niewystarczającym poziomie. Może to wynikać chociażby z faktu, że do 2017 roku zaledwie około 30% powierzchni Polski roku zostało pokryte planami zagospodarowania przestrzennego.

Aby poprawić tę sytuację władze w porozumieniu ze specjalistami zarówno branż budowlanych jak i tych związanych z infrastrukturą, stopniowo zaczynają wprowadzać plany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zmianom ulegają również warunki techniczne. Modernizacje te wpływają na elementy nowoprojektowanych obiektów i infrastruktury w taki sposób, aby przykładowo zwiększać powierzchnie biologiczno–czynne, relatywnie gospodarować wodami opadowymi czy materiałami budowlanymi.

Regulacje prawne zapobiegają chaotycznemu rozprzestrzenianiu się tkanek urbanistycznych oraz umożliwiają monitorowanie bieżącego stanu przestrzeni.

Jakie działania podejmować?

W skali gminy czy miasta przede wszystkim trzeba rozpocząć od przeanalizowania i zdefiniowania potrzeb mieszkańców. Największe szanse powodzenia przedsięwzięcia dają obszary, które posiadają plan zagospodarowania przestrzennego. Wraz ze studium uwarunkowań pozwala on nie tylko na zrozumienie charakterystyki obszaru, ale daje też podstawy do racjonalnego gospodarowania przestrzenią. W połączeniu ze szczegółowymi analizami oraz statystykami umożliwia tworzenie projektów respektujących  niskoemisyjne podejście.

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?