Słownik pojęć cz. 3 | ESG

Przedstawiamy trzecią część słownika. Tym razem skupimy się na kluczowych pojęciach pojawiających się wokół ESG.

ESG jest obecne w każdym aspekcie działalności gospodarczej, w wielu sektorach rynkowych. Firmy stoją przed wyzwaniem spełnienia kryteriów ESG, które mogą przyczynić się do uzyskania kapitału inwestycyjnego i zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Przejdźmy do najczęściej występujących pojęć:

Raportowanie ESG/raportowanie zrównoważone – to upublicznienie informacji o zarządzaniu firmy czynnikami:

E środowiskowymi (ang. Environmental),
S społecznymi (ang. Social) oraz
G ładu korporacyjnego (ang. Governance),

zwane jest również raportowaniem ESG, niefinansowym lub pozafinansowym.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – przedstawia zestaw wymogów dotyczących przejrzystości inwestycji zgodnych z ESG, mających zastosowanie do niektórych uczestników rynku finansowego i doradców finansowych działających w UE. Weszła w życie w marcu 2021.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)  – dyrektywa opisująca zasady raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, dostępna obecnie w formie draftu. Nowa dyrektywa zastąpi NFRD i zacznie obowiązywać od 2023 roku. Zmianie ulegnie między innymi liczba spółek objętych raportowaniem. Zostanie ona rozszerzona o duże spółki (powyżej 250 pracowników) oraz wszystkie spółki notowane na giełdzie (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw).

Non-Financial Reporting Directive (NFRD) – ustanawia zasady ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez duże spółki. Obecna w Polsce  od 2017 roku.

Zielone obligacje (ang. Green Bonds) – to obligacje przeznaczone do wspierania zrównoważonego rozwoju i wspierania projektów związanych z klimatem lub innych rodzajów specjalnych projektów środowiskowych.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) – organizacja, która co roku przeprowadza ocenę nieruchomości pod względem wyników ESG na podstawie samodzielnie zgłoszonych danych. Rezultatem przeprowadzonej oceny jest raport porównawczy, który pozwala zrozumieć wyniki ESG dla poszczególnych inwestycji oraz porównać je względem pozostałych uczestników.

SDGs (Sustainable Development Goals; SDGs) – jest to 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju dla krajów rozwiniętych i rozwijających się. Cele pokazują, że eliminacja ubóstwa i innych niedostatków musi iść w parze ze strategiami, które poprawiają zdrowie i edukację, zmniejszają nierówności i pobudzają wzrost gospodarczy – a wszystko to przy jednoczesnej walce ze zmianą klimatu i pracy na rzecz ochrony naszych oceanów i lasów. Cele te, są sednem agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku.

Taksonomia – jest narzędziem, który ma zapewnić jednolite kryteria określania, czy działalność gospodarcza jest „zrównoważona środowiskowo”. Obejmuje prawie wszystkie branże, w tym nieruchomości bez względu na ich rodzaj lub funkcję. Dla niektórych podmiotów rynkowych jest to obowiązujące prawnie wymaganie.
Szczegółowy wykaz kryteriów technicznych, które należy spełnić został opracowany przez Komisję Europejską i zawiera się w dwóch odrębnych aktach delegowanych. Pierwszy z nich przyjęto w 2021 roku, natomiast drugi zostanie opublikowany w roku 2022.

Gospodarka niskoemisyjna – gospodarka, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną wiąże się z koniecznością poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Gospodarka cyrkulacyjna – (inaczej gospodarka o obiegu zamkniętym) jest to model gospodarki, w którym dąży się do maksymalnego wykorzystania surowców i materiałów zapobiegając tym samym powstawaniu odpadów. W myśl tej zasady odpady traktuje się jako surowce wtórne, które powinny zostać użyte ponownie. 

Key Performance Indicators (KPIs) – są to kluczowe wskaźniki efektywności, dzięki którym organizacja może monitorować postępy w osiąganiu wcześniej założonego celu. Każdy wskaźnik powinien być odniesiony do wartości liczbowej oraz zostać osadzony w konkretnym przedziale czasowym. Do przykładowych wskaźników należą:
1. Ograniczenie zużycia energii
2. Emisja gazów cieplarnianych (GHG)
3. Zużycie wody
4. Emisja CO2

Analiza LCA (ang. Life Cycle Assessment) – polega na ocenie efektów jaki dany budynek wywiera na środowisko w całym cyklu życia. Cykl życia obejmuje produkcję materiałów, ich transport na budowę, proces budowy, sześćdziesięcioletni okres użytkowania budynku, oraz jego rozbiórkę.

Analiza LCA w JW+A

Zrównoważony rozwój – rozwój społeczno-ekonomiczny uwzględniający odpowiedzialne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego. Postępować w sposób zrównoważony to znaczy zaspokoić współczesne potrzeby ludzi w sposób nie ograniczający możliwości rozwoju przyszłych pokoleń.

Polityka zrównoważonego rozwoju – strategia podejmowana przez firmę w celu poprawy wyników związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Polityka obejmuje wyznaczenie przejrzystych celów w zakresie ESG wraz z określeniem drogi do ich osiągnięcia.

Wyżej przedstawione informacje są tylko wycinkiem tematów związanych z ESG. Stwierdzenia oraz opisy zostały opracowane w oparciu o najlepsze praktyki firm działających w branży zrównoważonego środowiska. Mamy nadzieję, że teraz informacje płynące z mediów staną się bardziej zrozumiałe i prostsze w odbiorze.

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy z tematów pokrewnych:

1 | Zmiany klimatyczne 
2 | Net Zero 

Masz pytania?

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?