Słownik pojęć cz. 2 | Net Zero

Część druga słownika została poświęcona pojęciom pojawiającym się wokół zagadnienia Net Zero.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować niezwykle dynamiczny trend w biznesie jakim jest dążenie firm do zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Według naukowców osiągnięcie zerowej emisji netto przed 2050 r. ma kluczowe znaczenie dla uchronienia nas przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu. A dekarbonizacja sektora budowlanego może znacząco w tym pomóc, ponieważ budynki i procesy wokół nich stanowią 38% światowych emisji CO2.

Ślad węglowy (ang. Carbon footprint) – łączna suma gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez dany kraj, firmę, osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. W skład śladu węglowego zaliczamy dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz inne gazy wyrażone w ekwiwalencie CO2. Narzędziem służącym do szacowania śladu węglowego jest kalkulator śladu węglowego (Carbon footprint calculator).

Zerowa emisja netto (ang. Net Zero emissions) – stan, w którym antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych do atmosfery są w całości zrównoważone przez pochłanianie lub wychwyt CO2, np. poprzez CCS (sekwestracja dwutlenku węgla, CCS (ang. carbon capture and storage)).

Neutralność węglowa (ang. Carbon Neutral) – strategia kompensowania emisji gazów cieplarnianych np. poprzez upewnienie się, że taka sama ilość CO2 zostaje pochłonięta przez drzewa, rośliny bądź maszyny. Pojęcie używane w odniesieniu nie tylko do emisji dwutlenku węgla, ale także do wszystkich gazów cieplarnianych.

Offseting – jest to sposób na zrekompensowanie swoich emisji dwutlenku węgla poprzez finansowanie projektu, który zmniejsza równoważną ilość dwutlenku węgla, ale w innym miejscu.

Real zero – produkt lub usługa, która nie powoduje emisji dwutlenku węgla, również bez stosowania kompensacji emisji, np. zeroemisyjna energia elektryczna może być dostarczana przez dostawcę, który korzysta w 100% ze źródeł energii odnawialnej.

Climate Positive, Carbon Positive/Negative – terminy odnoszące się do eliminowania wszelkich działań, wykraczających poza osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto, w celu stworzenia rzeczywistych korzyści dla środowiska poprzez usunięcie nadmiarowego dwutlenku węgla z atmosfery.

Gospodarka niskoemisyjna (ang. Low carbon economy) – to typ systemu gospodarczego, który charakteryzuje się minimalną produkcją gazów cieplarnianych głównie, dzięki:
– zużywaniu mniejszej ilości paliw kopalnych jako źródła energii,
– zmniejszeniu zużycia energii opartej na węglu (np. poprzez ograniczenie podróży).

Budżet węglowy (ang. Carbon budget) – jest uproszczonym sposobem pomiaru dodatkowych emisji, które mogą wejść do atmosfery, jeśli świat chce ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu np. 1,5°C. Budżet węglowy IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) dla 66% szans na uniknięcie ocieplenia o 1,5°C wynosi 420 Gt CO2 lub 10 lat przy emisji z roku 2018.

Geoinżynieria – wykorzystanie technologii w celu przeciwdziałania ociepleniu spowodowanemu spalaniem węgla, ropy i gazu. Na przykład rozpylanie w powietrzu maleńkich cząsteczek, które odbijają światło słoneczne z powrotem w przestrzeń, aby planeta nie nagrzewała się.

Prawdziwy budynek zeroemisyjny (ang. True Zero carbon building) – budynek, w którym emisje netto dwutlenku węgla wynikające z energii zużywanej przez instalacje np. ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia oraz z zużycia energii procesowej (windy, komputery, proces produkcji) są równe zeru.

Budynek o zerowej emisji dwutlenku węgla (ang. Zero carbon building) – budynek, w którym emisje netto dwutlenku węgla wynikające z energii zużywanej przez instalacje np. ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia są równe zeru. Bez uwzględnienia energii procesowej (windy, komputery, proces produkcji).

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy z tematów pokrewnych:

1 | Zmiany klimatyczne 

3 | ESG 

Net Zero w JW+A. Zobacz jak możemy Ci pomóc?

Masz pytania?

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        
 
Rejczak_kwadrat
Przemysław Rejczak
Director of Energy and Building Performance
 ∀
 
telefon: +48 504 248 696

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?