Taksonomia EU | Mapa działań

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Mapa działań Taksonomii UE stanowi przedstawienie zawartości Taksonomii UE w sektorze budownictwa i nieruchomości, począwszy od Aktu delegowanego w sprawie celów klimatycznych (łagodzenie zmiany klimatu (załącznik I) oraz adaptacja do zmiany klimatu (załącznik II)), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym w dniu 9 grudnia 2021 r. Akt delegowany w sprawie klimatu wszedł w życie 1 stycznia 2022 r.

Kupno i własność budynków. Cel – Łagodzenie zmiany klimatu

Nabywanie nieruchomości i wykonywanie prawa własności do tych nieruchomości.

Działalność gospodarcza w tej kategorii może być powiązana z kodem NACE L68 zgodnie z klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

1. W przypadku budynków wybudowanych przed 31 grudnia 2020 r., budynek posiada co najmniej świadectwo charakterystyki energetycznej (EPC) klasy A. Alternatywnie, budynek mieści się w górnych 15% krajowych lub regionalnych zasobów budowlanych wyrażonych jako operacyjne zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) i wykazanych za pomocą odpowiednich dowodów, które co najmniej porównują charakterystykę danego składnika aktywów z charakterystyką krajowych lub regionalnych zasobów wybudowanych przed 31 grudnia 2020 r. oraz co najmniej rozróżniają budynki mieszkalne i niemieszkalne.

2. W przypadku budynków wybudowanych po dniu 31 grudnia 2020 r., budynek spełnia kryteria określone w sekcji 7.1 niniejszego załącznika, które są istotne w momencie nabycia.

3. Jeżeli budynek jest dużym budynkiem niemieszkalnym (o efektywnej nominalnej mocy wyjściowej dla systemów ogrzewania, systemów łączonego ogrzewania i wentylacji pomieszczeń, systemów klimatyzacji lub systemów łączonej klimatyzacji i wentylacji wynoszącej ponad 290kW), jest on efektywnie eksploatowany dzięki monitorowaniu i ocenie charakterystyki energetycznej.

Adaptacja do warunków klimatycznych – działanie jest zgodne z kryteriami określonymi w “Załączniku A”.

Kupno i własność budynków. Cel – Adaptacja do zmiany klimatu

Nabywanie nieruchomości i wykonywanie prawa własności do tych nieruchomości.

Działalność gospodarcza w tej kategorii może być powiązana z kodem NACE L68 zgodnie z klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

1. Działalność gospodarcza wdrożyła rozwiązania fizyczne i niefizyczne (“rozwiązania adaptacyjne”), które w znacznym stopniu ograniczają najważniejsze fizyczne zagrożenia klimatyczne istotne dla tej działalności.

2. Ryzyka związane z klimatem fizycznym, które są istotne dla działalności, zostały zidentyfikowane spośród wymienionych w “Załączniku A” poprzez przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia, obejmującej następujące etapy:

  • przegląd działalności w celu określenia, które z zagrożeń związanych z klimatem fizycznym wymienionych w wykazie “Załączniku A” mogą mieć wpływ na wyniki działalności gospodarczej w przewidywanym okresie jej prowadzenia;
  • w przypadku oceny, że działalność jest zagrożona jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z klimatem fizycznym wymienionych w “Załączniku A”, ocena ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia w celu oceny istotności zagrożeń związanych z klimatem fizycznym dla działalności gospodarczej;
  • ocenę rozwiązań adaptacyjnych, które mogą ograniczyć zidentyfikowane ryzyko związane z klimatem fizycznym.

Ocena ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia jest proporcjonalna do skali działalności i jej przewidywanego okresu istnienia:

  • w przypadku działalności o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż 10 lat, ocena jest przeprowadzana przynajmniej przy użyciu prognoz klimatycznych w najmniejszej odpowiedniej skali;
  • w przypadku wszystkich innych działań ocenę przeprowadza się z wykorzystaniem najnowocześniejszych prognoz klimatycznych o najwyższej dostępnej rozdzielczości w istniejącym zakresie przyszłych scenariuszy zgodnych z przewidywanym okresem eksploatacji danego działania, w tym co najmniej 10-30 letnich scenariuszy prognoz klimatycznych dla dużych inwestycji.

3. Prognozy klimatyczne i ocena skutków opierają się na najlepszych praktykach i dostępnych wytycznych oraz uwzględniają najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe w zakresie analizy podatności i ryzyka oraz powiązanych metodologii. Są one oparte o najnowsze raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, recenzowanymi publikacjami naukowymi i otwartym źródłem lub modelami płatnymi.

4. Wdrożone rozwiązania adaptacyjne:

  • nie wpływają negatywnie na działania adaptacyjne lub poziom odporności na fizyczne zagrożenia klimatyczne innych ludzi, przyrody, dziedzictwa kulturowego, majątku i innych rodzajów działalności gospodarczej;
  • sprzyjają rozwiązaniom opartym na przyrodzie lub opierają się w możliwie największym stopniu na niebieskiej lub zielonej infrastrukturze;
  • są spójne z lokalnymi, sektorowymi, regionalnymi lub krajowymi planami i strategiami adaptacyjnymi;
  • są monitorowane i mierzone według wcześniej określonych wskaźników, a w przypadku niespełnienia tych wskaźników rozważane są działania naprawcze;
  • w przypadku, gdy wdrażane są rozwiązania fizyczne, polegające na działaniach (dla których określono techniczne kryteria screeningu), to rozwiązania te muszą spełniać kryteria screeningu “nie wyrządzaj znacznej szkody” (DNSH) dla tych działań.

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych – budynek nie jest przeznaczony do wydobycia, składowania, transportu lub produkcji paliw kopalnych.

W przypadku budynków zbudowanych przed 31 grudnia 2020 r. budynek posiada co najmniej świadectwo charakterystyki energetycznej (EPC) klasy C. Alternatywnie, budynek mieści się w górnych 30% krajowych lub regionalnych zasobów budowlanych wyrażonych jako operacyjne zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) i wykazanych za pomocą odpowiednich dowodów, które co najmniej porównują charakterystykę odpowiednich aktywów z charakterystyką krajowych lub regionalnych zasobów zbudowanych przed 31 grudnia 2020 r. i co najmniej rozróżniają budynki mieszkalne i niemieszkalne.

W przypadku budynków wybudowanych po 31 grudnia 2020 r. zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) określające charakterystykę energetyczną budynku powstałego w wyniku budowy nie przekracza progu ustalonego dla wymogów dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) w przepisach krajowych wdrażających dyrektywę 2010/31/UE. Charakterystykę energetyczną poświadcza się za pomocą świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC).

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością Taksonomii UE dla:

1 | Budowy nowych obiektów 

2 | Renowacji istniejących budynków 

Zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Manager                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                    

Chcesz się z nami skontaktować?