Taksonomia EU | Mapa działań

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Mapa działań Taksonomii UE stanowi przedstawienie zawartości Taksonomii UE w sektorze budownictwa i nieruchomości, począwszy od Aktu delegowanego w sprawie celów klimatycznych (łagodzenie zmiany klimatu (załącznik I) oraz adaptacja do zmiany klimatu (załącznik II)), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym w dniu 9 grudnia 2021 r. Akt delegowany w sprawie klimatu wszedł w życie 1 stycznia 2022 r.

Renowacja istniejących budynków. Cel – Łagodzenie zmiany klimatu

Roboty budowlane w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej i wodnej lub ich przygotowanie.

Działalność gospodarcza w tej kategorii może być powiązana z kilkoma kodami NACE, w szczególności F41 i F43, zgodnie z klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej ustanowioną w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006.

Działalność gospodarcza w tej kategorii jest działalnością przejściową, o której mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852, jeżeli spełnia techniczne kryteria selekcji określone w niniejszej sekcji.

Modernizacja budynku jest zgodna z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ważniejszych renowacji.

Ewentualnie prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) o co najmniej 30%.

Adaptacja do warunków klimatycznych – działanie jest zgodne z kryteriami określonymi w “Załączniku A”.

Woda – w przypadku instalacji w ramach prac remontowych, z wyjątkiem prac remontowych w budynkach mieszkalnych, określone zużycie wody dla następujących urządzeń wodnych jest poświadczone przez karty danych produktu, certyfikat budowlany lub istniejącą etykietę produktu w Unii, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w “Załączniku E”.

 • baterie umywalkowe i kuchenne o maksymalnym przepływie wody 6 litrów/min;
 • prysznice o maksymalnym przepływie wody 8 litrów/min;
 • WC (w tym zestawy, miski i spłuczki), mające maksymalną objętość pełnego spłukiwania wynoszącą 6 litrów i maksymalną średnią objętość spłukiwania wynoszącą 3,5 litra;
 • pisuary zużywające maksymalnie 2 litry/miskę na godzinę oraz pisuary spłukujące mają maksymalną objętość pełnego spłukiwania wynoszącą 1 litr.

Gospodarka cyrkulacyjna – co najmniej 70% (wagowo) innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem materiałów występujących w stanie naturalnym, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy jest przygotowywanych do ponownego użycia, recyklingu i innego rodzaju odzysku materiałowego, w tym do operacji wypełniania wyrobisk przy użyciu odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym Protokołem postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Operatorzy ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z unijnym Protokołem postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi oraz z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik, a także stosując selektywną rozbiórkę. Jest to wykonywane po to, aby umożliwić usunięcie substancji niebezpiecznych i bezpieczne postępowanie z nimi. Dodatkowo, by ułatwić ponowne ich wykorzystanie, a także wysokiej jakości recykling poprzez selektywne usuwanie materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Projekty budynków i techniki budowlane wspierają obiegowość, a w szczególności pokazują, w odniesieniu do normy ISO 20887 lub innych norm dotyczących oceny możliwości demontażu lub adaptacji budynków, w jaki sposób są one projektowane, aby były bardziej zasobooszczędne, adaptowalne, elastyczne i możliwe do demontażu w celu umożliwienia ponownego wykorzystania i recyklingu.

Zapobieganie zanieczyszczeniom – składniki budowlane i materiały użyte do budowy spełniają kryteria podane w “Załączniku C”.

Składniki i materiały budowlane użyte do renowacji budynku, które mogą mieć kontakt z użytkownikami, emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 materiału lub komponentu w wyniku badania (zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006). Składniki i materiały emitują również mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub komponentu w wyniku badania (zgodnie z CEN/EN 16516 lub ISO 16000-3:2011) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania.

Podejmuje się działania mające na celu ograniczenie hałasu, zapylenia i emisji zanieczyszczeń podczas prac budowlanych i konserwacyjnych.

Renowacja istniejących budynków. Cel – Adaptacja do zmiany klimatu

Roboty budowlane w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej i wodnej lub ich przygotowanie.

Działalność gospodarcza w tej kategorii może być powiązana z kilkoma kodami NACE, w szczególności F41 i F43, zgodnie z klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

1. Działalność gospodarcza wdrożyła rozwiązania fizyczne i niefizyczne (“rozwiązania adaptacyjne”), które w znacznym stopniu ograniczają najważniejsze fizyczne zagrożenia klimatyczne istotne dla tej działalności.

2. Ryzyka związane z klimatem fizycznym, które są istotne dla działalności, zostały zidentyfikowane spośród wymienionych w “Załączniku A” poprzez przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia, obejmującej następujące etapy:

 • przegląd działalności w celu określenia, które z zagrożeń związanych z klimatem fizycznym wymienionych w wykazie w dodatku A do niniejszego załącznika mogą mieć wpływ na wyniki działalności gospodarczej w przewidywanym okresie jej prowadzenia;
 • w przypadku oceny, że działalność jest zagrożona jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z klimatem fizycznym wymienionych w dodatku A do niniejszego załącznika, ocena ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia w celu oceny istotności zagrożeń związanych z klimatem fizycznym dla działalności gospodarczej;
 • ocenę rozwiązań adaptacyjnych, które mogą ograniczyć zidentyfikowane ryzyko związane z klimatem fizycznym.

Ocena ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia jest proporcjonalna do skali działalności i jej przewidywanego okresu istnienia:

 • w przypadku działalności o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż 10 lat, ocena jest przeprowadzana przynajmniej przy użyciu prognoz klimatycznych w najmniejszej odpowiedniej skali;
 • w przypadku wszystkich innych działań ocenę przeprowadza się z wykorzystaniem najnowocześniejszych prognoz klimatycznych o najwyższej dostępnej rozdzielczości w istniejącym zakresie przyszłych scenariuszy zgodnych z przewidywanym okresem eksploatacji danego działania, w tym co najmniej 10-30-letnich scenariuszy prognoz klimatycznych dla dużych inwestycji.

3. Prognozy klimatyczne i ocena skutków opierają się na najlepszych praktykach i dostępnych wytycznych oraz uwzględniają najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe w zakresie analizy podatności i ryzyka oraz powiązanych metodologii. Są one oparte o najnowsze raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, recenzowanymi publikacjami naukowymi i otwartym źródłem lub modelami płatnymi.

4. Wdrożone rozwiązania adaptacyjne:

 • nie wpływają negatywnie na wysiłki adaptacyjne lub poziom odporności na fizyczne zagrożenia klimatyczne innych ludzi, przyrody, dziedzictwa kulturowego, majątku i innej działalności gospodarczej;
 • sprzyjają rozwiązaniom opartym na przyrodzie lub opierają się w jak największym stopniu na niebieskiej lub zielonej infrastrukturze;
 • są spójne z lokalnymi, sektorowymi, regionalnymi lub krajowymi planami i strategiami adaptacyjnymi;
 • są monitorowane i mierzone według wcześniej określonych wskaźników, a w przypadku niespełnienia tych wskaźników rozważane są działania naprawcze;
 • w przypadku, gdy wdrażane są rozwiązania fizyczne, polegające na działaniach (dla których określono techniczne kryteria screeningu), to rozwiązania te muszą spełniać kryteria screeningu “nie wyrządzaj znacznej szkody” (DNSH) dla tych działań.

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych – budynek nie jest przeznaczony do wydobycia, magazynowania, transportu ani produkcji paliw kopalnych.

Woda – w przypadku instalacji w ramach prac remontowych, z wyjątkiem prac remontowych w budynkach mieszkalnych, określone zużycie wody dla następujących urządzeń wodnych jest poświadczone w kartach danych produktu, certyfikacie budowlanym lub na etykiecie produktu istniejącej w Unii, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w “Załączniku E”:

 • baterie umywalkowe i kuchenne o maksymalnym przepływie wody 6 litrów/min;
 • prysznice o maksymalnym przepływie wody wynoszącym 8 litrów/min;
 • WC, w tym zestawy, miski i spłuczki, mają maksymalną objętość pełnego spłukiwania wynoszącą 6 litrów i maksymalną średnią objętość spłukiwania wynoszącą 3,5 litra;
 • pisuary zużywają maksymalnie 2 litry/miskę na godzinę. Pisuary spłukujące mają maksymalną objętość pełnego spłukiwania wynoszącą 1 litr.

Gospodarka cyrkulacyjna – co najmniej 70% (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (z wyłączeniem materiałów występujących w naturze, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy jest przygotowywanych do ponownego użycia, recyklingu i innego rodzaju odzysku materiałowego, w tym operacji wypełniania wyrobisk przy użyciu odpadów jako substytutów innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym Protokołem postępowania z odpadami z budowy i rozbiórki. Operatorzy ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z unijnym Protokołem postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi oraz z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik, a także stosując selektywną rozbiórkę. Jest to wykonywane po to, aby umożliwić usunięcie substancji niebezpiecznych i bezpieczne postępowanie z nimi. Dodatkowo, by ułatwić ponowne ich wykorzystanie, a także wysokiej jakości recykling poprzez selektywne usuwanie materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Projekty budynków i techniki budowlane wspierają zasadę okrągłości, a w szczególności pokazują, w odniesieniu do normy ISO 20887 lub innych norm dotyczących oceny możliwości demontażu lub adaptacji budynków, jak są one zaprojektowane, aby były bardziej zasobooszczędne, adaptowalne, elastyczne i możliwe do demontażu w celu umożliwienia ponownego wykorzystania i recyklingu.

Zapobieganie zanieczyszczeniom – składniki budowlane i materiały użyte do budowy spełniają kryteria podane w “Załączniku C”.

Składniki i materiały budowlane użyte do renowacji budynku, które mogą mieć kontakt z użytkownikami, emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 materiału lub komponentu w wyniku badania (zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006). Składniki i materiały emitują również mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub komponentu w wyniku badania (zgodnie z CEN/EN 16516 lub ISO 16000-3:2011) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania.

Podejmuje się działania mające na celu ograniczenie hałasu, zapylenia i emisji zanieczyszczeń podczas prac budowlanych lub konserwacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością Taksonomii UE dla:

1 | Budowy nowych obiektów 

2 | Kupna i własności budynków 

Zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Manager                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                    

Chcesz się z nami skontaktować?