Taksonomia EU | Mapa działań

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Mapa działań Taksonomii UE stanowi przedstawienie zawartości Taksonomii UE w sektorze budownictwa i nieruchomości, począwszy od Aktu delegowanego w sprawie celów klimatycznych (łagodzenie zmiany klimatu (załącznik I) oraz adaptacja do zmiany klimatu (załącznik II)), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym w dniu 9 grudnia 2021 r. Akt delegowany w sprawie klimatu wszedł w życie 1 stycznia 2022 r.

Budowa nowych obiektów. Cel – Łagodzenie zmiany klimatu

Opracowywanie projektów budowlanych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych poprzez gromadzenie środków finansowych, technicznych i rzeczowych w celu realizacji projektów budowlanych przeznaczonych na sprzedaż, jak również budowa na własny użytek celem wynajmu.

Działalność gospodarcza w tej kategorii może być powiązana z kilkoma kodami NACE, w szczególności F41.1 i F41.2, w tym również z działalnością objętą kodem F43, zgodnie z klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

1. Zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED), określające charakterystykę energetyczną budynku powstałego w wyniku budowy, jest co najmniej o 10% niższe od progu ustalonego dla wymogów dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) w krajowych środkach wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE. Charakterystykę energetyczną poświadcza się za pomocą świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC).

2. W przypadku budynków o powierzchni większej niż 5000 m2, po zakończeniu budowy budynek powstały w wyniku jej realizacji poddawany jest testom na szczelność i integralność termiczną, a wszelkie odstępstwa od poziomów charakterystyki ustalonych na etapie projektowania lub wady przegród zewnętrznych budynku są ujawniane inwestorom i klientom. Jednakże, tam gdzie w trakcie procesu budowy stosowane są solidne i identyfikowalne procesy kontroli jakości, jest to dopuszczalne jako alternatywa dla badania szczelności termicznej.

3. W przypadku budynków o powierzchni większej niż 5000 m2 potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) w całym cyklu życia budynku wynikający z budowy został obliczony dla każdego etapu cyklu życia i jest ujawniany inwestorom oraz klientom na żądanie.

Adaptacja do warunków klimatycznych – działanie jest zgodne z kryteriami określonymi w “Załączniku A”.

Woda – w przypadku zainstalowania, z wyjątkiem instalacji w budynkach mieszkalnych, określone zużycie wody przez urządzenia wodne jest poświadczone przez karty danych produktu, certyfikat budowlany lub istniejącą etykietę produktu w Unii, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w “Załączniku E”.

Gospodarka cyrkulacyjna – co najmniej 70% (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących w stanie naturalnym, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy jest przygotowywane do ponownego użycia, recyklingu i innego rodzaju odzysku materiałowego, w tym operacji wypełniania wyrobisk przy wykorzystaniu odpadów do zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym Protokołem postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.

Zapobieganie zanieczyszczeniom – komponenty budowlane i materiały użyte w konstrukcji spełniają kryteria podane w “Załączniku C”.

Różnorodność biologiczna – działanie jest zgodne z kryteriami określonymi w “Załączniku D”.

Budowa nowych obiektów. Cel – Adaptacja do zmiany klimatu

Opracowywanie projektów budowlanych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych poprzez gromadzenie środków finansowych, technicznych i rzeczowych w celu realizacji projektów budowlanych przeznaczonych na sprzedaż, jak również budowa na własny użytek celem wynajmu.

Działalność gospodarcza w tej kategorii może być powiązana z kilkoma kodami NACE, w szczególności F41.1 i F41.2, w tym również z działalnością objętą kodem F43, zgodnie z klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

1. W ramach działalności gospodarczej wdrożono rozwiązania fizyczne i niefizyczne (rozwiązania adaptacyjne), które w znacznym stopniu ograniczają najważniejsze fizyczne zagrożenia klimatyczne istotne dla działalności.

2. Ryzyka fizyczne związane z klimatem, które są istotne dla działalności, zostały zidentyfikowane spośród wymienionych w “Załączniku A” poprzez przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia.

3. Prognozy klimatyczne i ocena skutków opierają się na najlepszych praktykach i dostępnych wytycznych oraz uwzględniają najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe w zakresie analizy podatności i ryzyka oraz powiązanych metodologii. Są one oparte o najnowsze raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, recenzowanymi publikacjami naukowymi i otwartym źródłem lub modelami płatnymi.

4. Wdrożone rozwiązania adaptacyjne:

• nie wpływają negatywnie na działania adaptacyjne lub poziom odporności na fizyczne zagrożenia klimatyczne innych ludzi, przyrody, dziedzictwa kulturowego, majątku i innej działalności gospodarczej;
• sprzyjają rozwiązaniom opartym na przyrodzie lub opierają się w możliwie największym stopniu na niebieskiej lub zielonej infrastrukturze;
• są spójne z lokalnymi, sektorowymi, regionalnymi lub krajowymi planami i strategiami adaptacyjnymi;
• są monitorowane i mierzone według wcześniej określonych wskaźników oraz rozważane są działania naprawcze, jeśli wskaźniki te nie są spełnione;
• w przypadku, gdy wdrażane są rozwiązania fizyczne, polegające na działaniach (dla których określono techniczne kryteria screeningu), to rozwiązania te muszą spełniać kryteria screeningu “nie wyrządzaj znacznej szkody” (DNSH) dla tych działań.

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych – budynek nie jest przeznaczony do wydobycia, składowania, transportu lub produkcji paliw kopalnych.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) określające charakterystykę energetyczną budynku powstałego w wyniku budowy nie przekracza progu ustalonego dla wymagań dotyczących budynku o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) w przepisach krajowych wdrażających dyrektywę 2010/31/UE. Charakterystykę energetyczną poświadcza się za pomocą świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC).

Woda – w przypadku zainstalowania, z wyjątkiem instalacji w budynkach mieszkalnych, określone zużycie wody przez urządzenia wodne jest poświadczone przez karty danych produktu, certyfikat budowlany lub istniejącą etykietę produktu w Unii, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w “Załączniku E”.

Gospodarka cyrkulacyjna – co najmniej 70% (wagowo) innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem materiałów występujących w stanie naturalnym, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy jest przygotowywanych do ponownego użycia, recyklingu i innego rodzaju odzysku materiałowego, w tym operacji wypełniania wyrobisk przy wykorzystaniu odpadów do zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym Protokołem postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.

Zapobieganie zanieczyszczeniom – komponenty budowlane i materiały użyte w konstrukcji spełniają kryteria podane w “Załączniku C”.

Różnorodność biologiczna – działanie jest zgodne z kryteriami określonymi w “Załączniku D”.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością Taksonomii UE dla:

1 | Renowacji istniejących budynków

2 | Kupna i własności budynków

Zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Manager                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                    

Chcesz się z nami skontaktować?