Raporty zrównoważonego rozwoju

Co to jest raportowanie zrównoważone? 

Raportowanie zrównoważone to upublicznienie informacji o zarządzaniu firmy czynnikami środowiskowymi (Environmental), społecznymi (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance), zwane jest również raportowaniem ESG, niefinansowym lub pozafinansowym.

Kto musi raportować?

1. Firmy, które były zobowiązane do raportowania tzw. CSR, czyli zobowiązane do ujawniania informacji pozafinansowych spełniające min. dwa wymagania z trzech:

  • zatrudniające powyżej 500 pracowników,
  • powyżej 85 mln zł sumy finansowej lub
  • 170 mln przychodów netto (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności – Non Financial Reporting Directive – w skrócie NFRD którą zastąpi niedługo Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

2. Firmy działające w obszarach finansowania, które od marca 2021 muszą raportować również ze względu na dyrektywę SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Wg wymagań SFDR uczestnicy rynku finansowego muszą ujawnić dane niefinansowe na stronie internetowej, przed zawarciem umowy oraz umieszczać je w sprawozdaniach finansowych.

3. Firmy i instytucje objęte wymaganiami Taksonomii (rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852).

ESG
Źródło: www.gresb.com

Pozostałe wymagania dla raportowania zrównoważonego 

Razem z wymaganiami ESG i Taksonomii, możemy wymienić inne wytyczne/dokumenty, które narzucają działania zmierzające do minimalizacji wpływu gospodarek światowych na kwestie środowiskowe oraz kwestię systemów raportujących, m.in.

  • UE Green Deal (podstawowy dokument wyznaczający kierunki działań UE; wyznacza krótko, średnio i długookresowe cele oraz raportowanie postępów),
  • The 2030 Agenda for Sustainable Development – 17 celów zrównoważonego rozwoju – wytyczne w zakresie aspektów klimatycznych, socjologicznych, walki z nierównościami, itp.,
  • EU Green Bonds (Zielone obligacje) – Zielone obligacje mają na celu: wykorzystanie środków na jeden z określonych sektorów, proces oceny i selekcji projektów, zarządzanie środkami, raportowanie,
  • standardy raportowania wg. różnych systemów (GRI/GRESB/PRI/CDP/PRI/inne),
  • inne europejskie dyrektywy i światowe standardy.

Podsumowanie

Raportowanie niefinansowe i długoterminowe plany oraz strategie dotyczące zmian klimatu będą miały wpływ na uzyskanie kapitału oraz finansowanie projektów. Aspekty klimatyczne stają się coraz bardziej istotnym elementem decyzji inwestycyjnych, szczególnie jeśli rozpatrujemy je w horyzoncie długoterminowym.

Rola JW+A

JW+A wspomaga partnerów biznesowych w opracowaniu strategii raportowania, która w sposób zorganizowany określi kolejne kroki działania, wyznaczy stopień ich pilności i zadania dla poszczególnych stron (Właściciela, Asset Managera, Zarządcy, Technika, Najemców, itd.).

Raportowanie może przybierać różne formy, nie ma jednego standardu. Jako zespół JW+A jesteśmy w stanie dopasować strategię do konkretnego Klienta. Dla organizacji nie objętych obowiązkiem raportowania możliwe jest wykonanie działań mających na celu określenie zgodności z wymaganiami w przypadku potencjalnej transakcji sprzedaży budynku na rzecz podmiotu objętego obowiązkiem raportowania.

Zespół JW+A tworzy strategie raportowania, tak aby wspólnie z Inwestorem przygotować firmę na ww. wymagania oraz zaplanować raportowanie względem ESG i taksonomii w sposób zgodny z rozwojem firmy.

* Niniejszą treść przygotowaliśmy z intencją dostarczenia wybranych informacji o charakterze ogólnym i wskazania możliwych kierunków działań. Dokument nie stanowi podsumowania całości omawianych aktów prawnych i rozporządzeń a wdrożenie zaleceń wymaga każdorazowej analizy konkretnej nieruchomości.

Zapytaj o ESG dla swojego budynku!
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter!