Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka JW_A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 11/1, 31-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616986, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 złotych, posiadająca numer NIP: 6751544353 oraz numer REGON: 364416550 (Administrator).

1.2. Administrator jest równocześnie operatorem Serwisu dostępnego pod adresem:https://jw-a.pl/ (Serwis lub Strona Internetowa).

1.3. Administrator prowadzi także publicznie dostępne profile (Profile) na portalachspołecznościowych:

a. https://www.facebook.com/jwa.team/, którego dostawcą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Facebook).
b. https://www.linkedin.com/company/jw_a/?originalSubdomain=pl, którego dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Dublin (LinkedIn).

1.4. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem korzystając z następujących danych kontaktowych:adres do korespondencji: ul. Jana Skorupki 11/1, 31-519 Krakówadres e-mail: team@jw-a.plnumer telefonu: +48 517 275 830.

1.5. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

2. Informacje ogólne

2.1. Niniejsza Polityka Prywatności (Polityka) powstała w celu przedstawienia Państwu zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowanych przez Administratora w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej Administratora dostępnej pod adresem: https://jw-a.pl/, w tym osób kontaktujących się z Administratorem przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej lub korzystając z innych danych kontaktowych zamieszczonych w Serwisie (Użytkownicy).

2.2. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników odwiedzających Profile Administratora, o których mowa w pkt 1.3. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w pkt 5 niniejszej Polityki.

2.3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, których dane przetwarza.2.4. Administrator zapewnia, że wszelkie Państwa dane osobowe, które przetwarzamy za pośrednictwem Serwisu, formularza kontaktowego poczty elektronicznej bądź w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz innymi wiążącymi przepisami prawa.

2.5. Niniejsza Polityka została wprowadzona: a. w celu wykonania obowiązków informacyjnych spoczywających na Administratorze zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO, b. w celu poinformowania użytkowników Serwisu o przechowywaniu lub uzyskiwaniu dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkowników (tzw. plikach cookies) zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3.1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na wymienionych niżej podstawach prawnych:

a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym udostępniania Państwu treści gromadzonych w Serwisie oraz formularzu kontaktowym – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. w celu zarządzania stroną internetową Serwisu, monitorowania poprawności jej działania i zapewnienia prawidłowości działania Serwisu – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. w celach analitycznych i statystycznych – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. w celu obsługi komunikacji z Państwem z użyciem formularza kontaktowego bądź danych kontaktowych zamieszczonych na Stronie Internetowej, poprzez identyfikację nadawcy i obsługę zapytań zgłoszonych wobec Administratora – w takim przypadku: – w zakresie danych osobowych niezbędnych dla kontaktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – w zakresie pozostałych danych osobowych – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora oraz promocji, w tym przedstawiania ofert i treści marketingowych, w tym zwłaszcza w odpowiedzi na zapytania o oferty i treści marketingowe adresowane do Administratora – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji, o ile taka zgoda została przez Państwa wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji w związku z działaniem Serwisu lub innymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Administratora – w takim przypadku podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
g. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na obronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
h. w celu wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. dotyczących archiwizacji na potrzeby przepisów podatkowych, rachunkowych, przekazywania danych na podstawie decyzji organów publicznych – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

3.2. Jeżeli jest Pani/Pan przedstawicielem spółki bądź jakiegokolwiek innego podmiotu lub osoby, w tym członkiem jej zarządu, prokurentem, pełnomocnikiem bądź jakimkolwiek innym reprezentantem, i w imieniu takiego podmiotu lub osoby kontaktuje się Pani/Pan z Administratorem z wykorzystaniem Serwisu, w tym formularza kontaktowego, Administrator przetwarza również w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości, identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu lub osoby, którą Pani/Pan reprezentuje, prowadzeniu bieżącej komunikacji związanej z realizowanymi usługami, odpowiadania na zapytania – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administrator polegający na prawidłowym zawarciu umowy, realizacji usług oraz bieżącej komunikacji z klientem lub potencjalnym klientem, którego Państwo reprezentujecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.3. W związku z korzystaniem z Profili Administratora na portalach LinkedIn oraz Facebook, Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w związku z prowadzeniem tych Profili, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju usług oraz w celu odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane za pośrednictwem tych Profili – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej działalności i usług oraz odpowiadaniu na bieżący kontakt Użytkowników tych profili (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje o takim przetwarzaniu Państwa danych osobowych opisano w pkt 5 niniejszej Polityki Prywatności.

3.4. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu.

4. Kategorie oraz źródło pochodzenia danych osobowych

4.1. W związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności w Serwisie.

4.2. Administrator umożliwia skontaktowanie się z nim za pośrednictwem Serwisu poprzez udostępnianie Użytkownikom Serwisu możliwości korzystania z elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do zwrotnego skontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik Serwisu może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe podane bezpośrednio przez Państwa (zwłaszcza przez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu), jak również dane osobowe pozyskane od osób, które reprezentują Państwa podczas korzystania z usług lub innego rodzaju kontaktu z Administratorem, Państwa współpracowników lub innego personelu tj. w związku z art. 14 RODO.

4.4. W zależności od tego, jakie dane osobowe zostały nam przekazane, możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Państwa danych osobowych:a. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma, NIP),b. dane kontaktowe (adres siedziby lub zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny).

4.5. Nadto Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach Serwisu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies m.in. dotyczących odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Tego rodzaju dane mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu końcowym za pomocą anonimowego znacznika (identyfikującego Państwa urządzenie). Więcej informacji o plikach cookies zawarto w pkt 11 Polityki Prywatności.

4.6. Dodatkowo Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, przeglądarka i system operacyjny itp.). Więcej informacji w tym zakresie zawarto w pkt 12 Polityki Prywatności.

4.7. Administrator nie przewiduje przetwarzania szczególnych kategorii Państwa danych osobowych. Przetwarzanie takich danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o Państwa uprzednio wyrażoną dobrowolną, odrębną zgodę.

5. Profile Administratora na portalach społecznościowych

5.1. W związku z prowadzeniem Profili na portalach społecznościowych LinkedIn oraz Facebook (wskazanych w pkt 1.3 Polityki) Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających te Profile.

5.2. Administratorami danych osób korzystających z Profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook jest zarówno Administrator, jak również, jako współadministrator tj. podmiot współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z Profilu Administratora na tym portalu – administrator portalu Facebook: Facebook Ireland Limited Ltd., adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, na zasadach szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności tego podmiotu dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

5.3. Administratorami danych osób korzystających z Profilu Administratora na portalu społecznościowym LinkedIn jest zarówno Administrator, jak również, jako współadministrator tj. podmiot współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z Profilu Administratora na tym portalu – administrator portalu LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, na zasadach szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności spółki LinkedIn dostępnej pod adresem:https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

5.4. Dane osób odwiedzających Profile nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie w ramach portali społecznościowych, za pośrednictwem których zostały przekazane.

5.5. Administratorzy portali społecznościowych Facebook i Linkedin mogą przetwarzać dane we własnych celach, w oparciu o inne podstawy prawne, a także gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających Profile, zgodnie z informacjami określonymi w ich politykach prywatności powołanych w pkt 5.2. oraz 5.3. Polityki.

5.6. Wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na Profilach Administratora na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn mogą być również dostępne dla innych użytkowników tych portali społecznościowych.

5.7. Na swojej Stronie Internetowej Administrator korzysta z wtyczek odsyłających (linkujących) do portali społecznościowych Facebook i LinkedIn. Gdy Użytkownik Serwisu wykorzystuje funkcje na Stronie Internetowej, która zawiera wtyczkę któregoś ze wskazanych portali społecznościowych, tj. Facebook lub LinkedIn ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami właściwego portalu społecznościowego, a administrator tego portalu społecznościowego otrzymuje informację, że Użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu. Administrator lub podmiot przetwarzający może otrzymywać w takiej sytuacji Pani/Pana dane takie jak numer IP, ID połączenie, informacja o odwiedzanej stronie www, data i czas korzystania ze strony, informacje o przeglądarce.

5.8. W sprawach związanych z korzystaniem z Profili oraz powyższych wtyczek Użytkownik Serwisu może kontaktować się bezpośrednio z Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt 1.4. niniejszej Polityki. Użytkownik Serwisu może także, w związku z korzystaniem z Profili i działaniem ww. wtyczek, kontaktować się bezpośrednio z administratorem danego portalu społecznościowego, na adresy wskazane przez te podmioty korzystając z następujących danych kontaktowych: a. Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586, b. LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq.

6. Odbiorcy danych

6.1. Administrator przekazuje Państwa dane osobowe tylko w zakresie koniecznym dla realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce oraz w oparciu o opisane tutaj podstawy prawne i tylko w ich zakresie. W przypadku podmiotów zewnętrznych, poza kontrolą Administratora, Administrator każdorazowo weryfikuje poziom ochrony zapewniany przez taki podmiot (odbiorcę danych osobowych) i na podstawie takiej weryfikacji dobiera własnych usługodawców i dostawców.

6.2. Biorąc pod uwagę powyższe, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:a. Usługodawcy świadczący usługi IT dla Administratora, w tym w zakresie: – dostarczania i utrzymania wewnętrznych systemów IT Administratora, – dostarczania usług hostingowych oraz domeny internetowej, b. Usługodawcy wspierający Administratora w działalności operacyjnej, np. w zakresie odbioru korespondencji, obsługi w zakresie usług rachunkowych bądź innej obsługi bieżącej, w tym biurowej, c. Organy administracji publicznej (w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6.3. W razie korzystania przez Państwa z Profili na portalach społecznościowych LinkedIn oraz Facebook, odbiorcami Państwa danych mogą być nadto administratorzy poszczególnych portali społecznościowych będący ich współadministratorami (których dane wskazano w pkt 5 niniejszej Polityki), a także odbiorcy, których wskazują te podmioty we własnych politykach prywatności powołanych w pkt 5.2. oraz 5.3. Polityki.

6.4. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Użytkowników Serwisu do podmiotów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W przypadku, gdyby miało dojść do przekazywania Państwa danych osobowych poza EOC, Administrator uprzednio zweryfikuje, czy odbiorcy danych zlokalizowani poza EOG zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych oraz czy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych jest gwarantowany przepisami państwa trzeciego, do którego miałyby być przekazywane dane osobowe (w tym w szczególności, czy Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą dostateczny poziom ochrony danych osobowych w takim państwie). Stosowane przez nas w takich przypadkach zabezpieczenia to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Mają Państwo prawo zażądać od nas, abyśmy przedłożyli Państwu kopie standardowych klauzul umownych.

6.5. Informacja na temat możliwości przekazywania danych osobowych Użytkowników Profili poza EOG wskazano w odpowiednich politykach prywatności administratorów portali społecznościowych LinkedIn oraz Facebook, powołanych w pkt 5.2. oraz 5.3. Polityki.

7. Okres przechowywania danych

7.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak to jest niezbędne, szczególnie w odniesieniu do usług lub rozpoznawania skarg.

7.2. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane dane osobowe, zostaną one nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

7.3. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika Serwisu przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej przez Użytkownika zgody (jeśli przetwarzanie oparte jest na wyrażonej zgodzie), do czasu wyrażenia sprzeciwu (jeśli przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora) bądź przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem Serwisu, a gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego – przez czas niezbędny dla wykonania tego obowiązku oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa.

7.4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

8. Przysługujące Państwu prawa

8.1. W przypadku przetwarzania Państwa danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje, że Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, nadrzędnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym Państwa poinformujemy w odpowiedzi na Państwa sprzeciw.

8.2. Ponadto mają Państwo prawo do: a. dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących i otrzymania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO, b. sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, c. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d. wycofania zgody na kontakt w celach marketingowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu (jeśli taka zgoda została przez Państwa udzielona), e. żądania usunięcia danych osobowych na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO.

8.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem

8.4. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś ze swoich praw opisanych powyżej albo mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez dane kontaktowe wskazane w pkt 1.4. Polityki.

9. Skargi do organu nadzoru

9.1. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) bądź też praw o do skierowania odpowiedniego powództwa do właściwego sądu powszechnego.

10. Zmiany

10.1. Od czasu do czasu możemy zmienić treść niniejszej Polityki.

10.2. Zawsze aktualna Polityka dostępna jest pod adresem Serwisu tj.: https://jw-a.pl/o-nas/rodo-pliki-cookies/

11. Cookies

11.1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez Serwis w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, którą Serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dzielą się zasadniczo na dwa rodzaje: a. cookies sesyjne (tymczasowe) – są usuwane po każdym wejściu na Stronę Internetową, b. cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt na Stronie Internetowej.

11.2. Serwis korzysta z następujących plików cookies:a. analityczne – ten rodzaj plików mierzy ilość wizyt i zbiera informacje o ruchu w Serwisie,b. funkcjonalne – te pliki kojarzą preferencje Użytkowników Serwisu, poprzez zapamiętywanie wyborów dokonywanych na stronach,c. zewnętrzne – służące umożliwienia działania narzędzia Google Analytics.

11.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, za wyjątkiem cookies zewnętrznych, do których dostęp ma usługodawca dostarczający narzędzie Google Analytics.

11.4. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika Serwisu, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika Serwisu.

11.5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu Użytkownika Serwisu wyrażają Państwo za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez zaznaczenie pól wyboru (checkboxy) w komunikacie, wyświetlanym po wejściu na Stronę Internetową.

11.6. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Mogą Państwo zarządzać i usuwać cookies według własnego uznania. Mogą Państwo w szczególności usunąć wszystkie cookies zapisane na Państwa urządzeniu, a większość z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies. Jednak jeśli wybierzecie Państwo taką opcję, będziecie Państwo musieli zmieniać ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę. Szczegółowe informacje na ten temat i na temat zarządzania cookies w Państwa przeglądarce internetowej zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

11.7. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika Serwisu może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

11.8. Do analizy zachowań i sposobu korzystania przez Użytkowników Serwisu z Serwisu Administrator używa narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google Analytics”), w celu tworzenia statystyk dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz umożliwienia analizy aktywności w Serwisie.

11.9. Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają analizę sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu.

11.10. Google Analytics nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika Serwisu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Google Analytics postępuje z danymi Użytkownika na zasadach szczegółowo wskazanych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

11.11. Administrator informuje, że Użytkownik Serwisu może zainstalować w wyszukiwarce dodatek blokujący wysyłanie informacji do Google Analytics, dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

12. Pliki logów serwera Serwisu

12.1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości Serwisów, Serwis Administratora przechowuje także zapytania HTTP kierowane do serwera Serwisu (identyfikowane są one poprzez adresy URL). Informacje przechowywane w plikach logów serwera to m.in. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji klienta, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Serwisu. Mogą być jednak okazjonalnie analizowane w celu monitorowania poprawności działania Serwisu itp.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2023 r.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.