grafika_taksonomia_uslugi

Taksonomia

Czym jest taksonomia? 

Ogólne ramy taksonomii zostały ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia zasad ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniając tym samym rozporządzenie (UE) 2019/2088.

Taksonomia jest narzędziem, mającym ułatwić przedsiębiorstwom i inwestorom podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kierunku bardziej zrównoważonych działań gospodarczych. Mechanizm ma zapewnić jednolite kryteria określania, czy działalność gospodarcza jest „zrównoważona środowiskowo”. Obejmuje prawie wszystkie branże,  w tym budynki istniejące i nowe.

21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie delegowane uzupełniające rozporządzenie 2020/852 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dwa akty delegowane określające techniczne kryteria kwalifikacji na potrzeby dwóch celów środowiskowych (Aneks I, Aneks II), które wprowadziły Taksonomię w życie.

Taksonomia definiuje 6 celów środowiskowych:

  • Łagodzenie skutków zmian klimatu (Aneks I).
  • Dostosowanie do zmian klimatycznych (Aneks II).
  • Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich.
  • Przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym (zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling).
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola.
  • Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Inwestorzy, szczególnie z Europy zachodniej, którzy mają świadomość istotności działań zrównoważonych, starają się sprostać Aneksowi I – w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Działania podjęte w tym obszarze są bardziej wymagające i trudniejsze do wykonania, jednak ich efekty wpływają znacząco na sytuację klimatyczną.

Kto obowiązkowo będzie musiał używać systemu taksonomii?? 

  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej.
  • Uczestnicy rynku finansowego oferujący produkty finansowe, zgodnie z definicją w rozporządzeniu SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
  • Spółki finansowe i niefinansowe objęte raportowaniem niefinansowym – dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Dotyczy to dużych spółek użyteczności publicznej zatrudniających ponad 500 pracowników i spełniających dodatkowe wymaganie sumy bilansowej lub obrotu w odpowiedniej wysokości.

Wymagania dla właścicieli budynków 

Taksonomia ma osobne wymagania dla budynków nowych i tych już istniejących. Szczególną uwagę do tych wymagań powinni przykuć inwestorzy nowych budynków, bo spełnienie Taksonomii, szczególnie w kontekście projektowanego zużycia energii, może być bardzo trudne i/lub kosztowne. Należy również pochylić się nad kwestią ryzyk klimatycznych – jak i w jakim stopniu budynek oraz zarządzający nim inwestor są przygotowani na fizyczne zmiany klimatu.

Usługi JW+A w zakresie taksonomii

Mimo, że temat jest stosunkowo nowy, zespół JW+A ma już doświadczenie w przeprowadzaniu sprawdzeń zgodności z Taksonomią. Proces weryfikacji stanu projektu dla budynku nowego lub historycznej dokumentacji dla budynku istniejącego przeprowadza się w oparciu o najnowsze akty delegowane i zalecenia komisji europejskiej (pierwsze raporty dotyczące zgodności z taksonomią powinny zostać opublikowane już od stycznia 2022 (dane dotyczące celu 1 i 2)).

Oferujemy wsparcie Klientom w zakresie omówienia szczegółowych wytycznych, przeprowadzenia procesu ewaluacji, wypracowania z Klientem działań zmierzających do poprawy stanu zastanego i zgodności z Taksonomią oraz określeniem szacunkowych kosztów zaleconych działań.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Zapytaj o strategię raportowania!

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A Green Building Experts                    
e-mail: j.wojcik@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 501 277 329                                                     
Iza_tlo
Izabela Makowska-Kwiecińska
Senior Sustainability and ESG Specialist | JW+A Green Building Experts
telefon: +48 798 758 530

* Niniejszą treść przygotowaliśmy z intencją dostarczenia wybranych informacji o charakterze ogólnym i wskazania możliwych kierunków działań. Dokument nie stanowi podsumowania całości omawianych aktów prawnych i rozporządzeń a wdrożenie zaleceń wymaga każdorazowej analizy konkretnej nieruchomości.

Chcesz się z nami skontaktować?