Kto może sporządzać audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się przestrzegać przepisów dotyczących obniżania zużycia energii w budynkach. Jedna z dyrektyw 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków dotyczy poprawy efektywności energetycznej oraz rachunku ekonomicznego. Dyrektywa wskazuje, że po roku 2020 nowo wznoszone budynki będą musiały osiągać wysoką energooszczędność. Celem Unii Europejskiej jest obniżenie zużycia energii w budownictwie o jedną piątą, w czym może pomóc audyt energetyczny budynku. Polska wprowadziła przepisy narzucone przez UE, zmieniając ustawę Prawo Budowlane, która określała wykonywanie świadectw energetycznych budynków. Obecnie obowiązującą ustawę z 2015 roku, regulują przepisy dotyczące sporządzania charakterystyk energetycznych budynków. W tym artykule dowiesz kto może przeprowadzić audyt energetyczny a kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej.

Kto może sporządzać audyty energetyczne?

Audyt energetyczny budynku może sporządzić uprawniony audytor energetyczny lub doradca energetyczny. Audytor powinien posiadać wiedzę z zakresu budownictwa, instalacji elektrycznych oraz ogrzewnictwa i wentylacji. Swobodne poruszanie się wśród najnowszych technologii i przepisów, pozwala na rozpoznanie problemów występujących w audytowanym budynku. Szeroka wiedza z zakresu niskoenergetycznych budynków, pozwala wdrożyć optymalizacje, które przyczynią się do obniżenia zużycia energii bez pogorszenia się komfortu użytkowników.

Kiedy należy przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku można przeprowadzić w dowolnym momencie funkcjonowania budynku. Audyt najczęściej przeprowadza się w budynkach, które działają już pewien czas lub przy okazji termomodernizacji. Należy jednak zwrócić uwagę również na budynki nowe, w których często pojawiają się nieprawidłowości w funkcjonowaniu, które dzięki rekomendacjom z audytu energetycznego można szybko rozwiązać. Audyt energetyczny to idealne rozwiązanie w sytuacji, kiedy chcemy obniżyć koszty operacyjne budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który jest niezbędny właścicielowi lub zarządcy budynku w momencie sprzedaży oraz wynajęcia lokalu. Dokument wykonuje się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku w której uwzględnia się parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku, typ źródła ciepła oraz chłodu. Sporządzone świadectwo jest dostępne w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i ważne jest przez okres 10 lat. W świadectwie charakterystyki wyznacza się wskaźniki, dzięki którym budynek jest przypisany do odpowiedniej klasy energetyczności. Do wskaźników, według, których ocenia się budynki należą:

-wskaźnik energii końcowej [EK] – roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, jaka musi być dostarczona, aby utrzymać zadeklarowane w projekcie temperatury [kWh/m2rok].

-wskaźnik energii początkowej [EP] – ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek może pozyskać z nieodnawialnych surowców energetycznych. odnosi się do wytworzenia energii potrzebnej do ogrzania, chłodzenia oraz wentylacji, podgrzewania c.w.u. oraz oświetlenia elektrycznego [kWh/m2rok]

Podstawa prawna do wystawiania świadectw

W Polsce podstawy prawne do wystawiania świadectw stanowią:

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)

-Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

-Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Ustawodawca określił kto może wykonywać świadectwo charakterystyki energetycznej, Osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów. Osoba wykonująca świadectwo charakterystyki energetycznej musi mieć skończone studia wyższe co najmniej w stopniu inżynieria na kierunkach takich jak: architektura, architektura krajobrazu, pożarnictwo lub studia wyższe inne, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytami energetycznymi lub odnawialnymi źródłami energii. Dopuszcza się również, aby sporządzić świadectwo mogły osoby które posiadają uprawnienia budowlane.

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?